A Juliet Victor elkötelezett a kulturált alkoholfogyasztás iránt.
Az oldal belépésével megerősíti, hogy már elmúlt 18 éves.

Adatvédelmi tájékoztató

A VAXCO Vineyards Kft., mint adatkezelő („Adatkezelő”) tiszteletben tartja az általa üzemeltetett weboldal és webáruház (www.julietvictor.hu/ és aloldalai) felhasználói („Felhasználó” vagy „Érintett”) személyiségi jogait, így különösképpen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében meghatározott adatvédelmi előírásokat, és e szabályokat tevékenysége ellátása során magára nézve minden esetben kötelezően alkalmazza és irányadónak tekinti a jelen dokumentumban foglaltakkal együtt.

I. Az adatkezelés elvei

A személyes adatok

  1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
  2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”); nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
  3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
  4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
  5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor („korlátozott tárolhatóság”);
  6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
  7. Az Adatkezelő felelős az adatkezelési elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására(„elszámoltathatóság”).

II. Az Adatkezelő

Az Adatkezelő adatai:

III. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a Felhasználó által átadott, illetőleg bármilyen módon rendelkezésére bocsátott személyes adatait az üzleti titokra, az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban a webshop eredményes üzemeltetése, hírlevél küldése, közvetlen megkeresés, adatgyűjtés, valamint a webshopban feltüntetett termékek árusítása és azok Felhasználó részére történő eljuttatásának céljából kezeli.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direkt marketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, új funkciókról.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, a feliratkozás dátuma, időpontja, név, e-mail cím, születési idő, névnap időpontja, és a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

IV. A kezelt adatok köre

A www.julietvictor.hu bizonyos szolgáltatásai (vásárlás, foglalás) csak önkéntes felhasználói adatközlést követően vehetők igénybe. Az adatközlés során a felhasználók olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

A adatszolgáltatás során az alábbi adatok megadása önkéntes, valamint feltételei a vásárlás, illetve a foglalás befejezésének:

E-mail cím a https://www.julietvictor.hu/ webshop szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges egyedi azonosító.

Jelszó a https://www.julietvictor.hu/ webshop szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges egyedi azonosító.

Név a https://www.julietvictor.hu/ webshop szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges egyedi azonosító, a megrendelések kezelése és teljesítése.

A https://www.julietvictor.hu/ webáruház a regisztrált e-mail címükkel és jelszavukkal az oldalra belépőkről olyan adatokat tárol, amelyek összeköthetők a belépett felhasználó személyes adataival, így az Adatkezelő az alábbi adatokat is személyes adatként kezeli:

IP-cím A https://www.julietvictor.hu/ webshop szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.

Lakcím/szállítási cím  Megrendelések kezelése, teljesítése

Telefon  Megrendelések egyeztetése, lebonyolítása

Személyes adatnak minősül az érintettre vonatkozó bármely információ.

A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadók. A tárhely-szolgáltató tevékenységéért az Adatkezelő nem felel.

A felhasználó adatai megadásakor kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a szolgáltatáshoz kapcsolódó kötelezően előírt adatait kezelje.

A https://www.julietvictor.hu/ webáruház az oldalt látogató, az oldal regisztrált felhasználók számára elérhető szolgáltatásait használó azon ügyfelek számítógépén, ahol ez engedélyezve van, az oldal információinak letöltésével egy időben egy informatikai megoldással (cookie) névtelen adatgyűjtést végez. Az így keletkezett adatokat az Adatkezelő személyes adatként kezeli:

IP-cím  A https://www.julietvictor.hu/ webshop oldalon a böngészés során meglátogatott aloldalak adatai A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

Lakcím/szállítási cím Megrendelések kezelése, teljesítés

Telefon Megrendelések egyeztetése, lebonyolítása

Személyes adatnak minősül az érintettre vonatkozó bármely információ.

A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadók. A tárhely-szolgáltató tevékenységéért az Adatkezelő nem felel.

A felhasználó adatai megadásakor kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a szolgáltatáshoz kapcsolódó kötelezően előírt adatait kezelje.

A https://www.julietvictor.hu/ webáruház az oldalt látogató, az oldal regisztrált felhasználók számára elérhető szolgáltatásait használó azon ügyfelek számítógépén, ahol ez engedélyezve van, az oldal információinak letöltésével egy időben egy informatikai megoldással (cookie) névtelen adatgyűjtést végez. Az így keletkezett adatokat az Adatkezelő személyes adatként kezeli:

IP-cím A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.
A https://www.julietvictor.hu/ webshop oldalon a böngészés során meglátogatott aloldalak adatai A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A https://www.julietvictor.hu/ webshop oldalon indított keresések a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A https://www.julietvictor.hu/ webshop oldalon böngészéssel eltöltött idő a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A böngésző típusa a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.
Az operációs rendszer típusa a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.
A képernyő felbontása a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében felhasznált adat.

A Szolgáltató a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók adatkezelése

A portál html kódja a Szolgáltató-tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerveréről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szervere szolgálja ki. A Szolgáltató és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása ebben a körben nem történik.

A https://www.julietvictor.hu/ weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google.com/analytics címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
A Szolgáltató tájékoztatja közönségét, hogy a külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A Szolgáltató kijelenti, hogy a felhasználók adatainak kezelését kizárólagosan a Szolgáltató végzi, azzal, hogy kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott, a látogatók adatkezelésére vonatkozó rendelkezések irányadók.

Tájékoztató a cookie-król (sütikről)

Az internetes “szörfölés” során a felhasználók által meglátogatott weboldalak különböző, alkalmazások felhasználásával próbálnak minél több és minél pontosabb információhoz jutni a látogatókról, szokásaikról, érdeklődési körükről. Az említett lehetőségek között – alkalmazásuk gyakoriságát tekintve – előkelő helyet foglalnak el az ún. sütik (cookie) és a webjelzők (web beacon). Az internetes cookie-k alkalmazása számos jogi és etikai kérdést vet fel, ugyanis személyes adatnak tekintendő, mivel a felhasználó pontosabb azonosítására ad lehetőséget, mint a szélesebb körben ismert IP cím.

Süti (cookie)

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:

Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie.

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

Állandó vagy menttet cookie

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó.

Cookie beállítások

A felhasználó saját internet böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik engedélyezését vagy letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezheti el a felhasználó.
A látogató számítógépe merevlemezére korábban már telepített sütiket, azok érvényességi idejének lejártát megelőzően törölheti. A törlésre többnyire az internet böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Előzmények terület Törlés menüpontjában van lehetőség.
Fontos megjegyezni, hogy a számítógép merevlemezén elhelyezett valamennyi cookie törlése egyes weblapok helytelen működését okozhatja.

Webjelző (web beacon, web bug)

A webjelzőt webes irányjelzőnek, pixel tag-nek, web bug-nak, azaz webhibának, átlátszósága miatt tiszta (clear) GIF-nek, valamint elektronikus lenyomatoknak, web beacon-nek is nevezik. A webjelző a weboldalon elhelyezett, általában egy 1×1 pixel méretű kép, mely a honlap része, azonban mérete és átlátszósága miatt gyakorlatilag észrevehetetlen. A webjelzők gyakran a sütikkel együttesen kerülnek alkalmazásra, használatukkal mérhetők és követhetők a felhasználók által a honlapon végzett műveletek, a látogatók statisztikái. A web beacon-ök a felhasználó számítógépén képesek felismerni bizonyos típusú információkat, például a webjelzőt tartalmazó oldal megnevezését, a telepített cookie-kat, az érintett oldal megtekintésének dátumát és időpontját. Amennyiben sütikhez kapcsolódó webjelzők kerülnek elhelyezésre a weboldalon, a felhasználó böngészőjében a cookie-k fogadásának letiltásával, megakadályozhatja, hogy a webjelzők nyomon kövessék a weblapon végrehajtott műveleteit.

Süti és webjelző kontra adatvédelem

A sütik és webjelzők adatvédelmi jelentősége abban rejlik, hogy segítségükkel a felhasználók internetes tevékenysége nyomon követhető, róluk pontos profil készíthető. Nem túlzás, hogy sokszor a hirdető, a szolgáltató jobban ismeri a látogatót, mint ő saját magát. A cookie-k körültekintő alkalmazása, és az arról szóló megfelelő tájékoztatás a szolgáltató felelőssége, azonban a felhasználók az alapvető elővigyázatossági intézkedések megtételével minimálisra csökkenthetik a nem kívánt adatgyűjtés kockázatát.
A Szolgáltató mint a https://www.julietvictor.hu/ honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, úgynevezett sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

V. Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden általában elvárható műszaki és szervezési intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. Adatkezelő az érintett hozzájárulása hiányában harmadik fél részére át nem adja a Felhasználó adatait.

VI. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelési cél teljesüléséig kezeli, tehát a regisztráció visszavonásáig, valamint a megrendelt termék Felhasználó részére történő sikeres eljuttatásáig.

VII. A felhasználó (érintett) adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),

c) kérelmére, valamint törvényben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),

d) kérelmére, valamint törvényben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),

e) kérelmére, valamint törvényben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

Az Adatkezelő a kezelésében lévő személyes adatokkal kapcsolatos adatkezeléseiről, az adatvédelmi incidensekről és az érintett hozzáférési jogával kapcsolatos intézkedésekről nyilvántartást vezet.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

VIII. Adattovábbítás

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy személyes adataikat a megrendelt termék kézbesítése, illetve a számviteli bizonylat kiállítása érdekében az alábbi cégek valamelyikének továbbítja:

1. TNT Futárszolgálat (TNT Express Hungary Kft, 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)
2. Sprinter Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás utca 39.)
3. Tokaj Gast Bt (3910 Tokaj, Ady Endre út 14.)
4. FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság (3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.)
5. Pick-Pack Pont (Sprinter Futárszolgálat Kft. ) (1097 Budapest, Táblás utca 39.)

Az Adatkezelő a bíróság, az ügyész, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a nyomozó hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett köteles adatot szolgáltatni. E körben az adatszolgáltatás csak olyan mértékű, amely az adatszolgáltatást elrendelő hatóság céljának megvalósításához feltétlenül szükséges – amennyiben a hatóság a pontos adatok körét, valamint a pontos célt megjelölte. Az ilyen jellegű adattovábbítások teljesítésért, valamint az ebből származó esetleges következményekért az Adatkezelő nem tehető felelőssé, vele szemben igény nem támasztható.

IX. Jogorvoslat

Amennyiben a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményező esemény (továbbiakban: „Adatkezelési incidens”) történik, az Adatkezelő vállalja, hogy azt késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóság, mint illetékes felügyeleti hatóság számára. Kivételt képez a bejelentési kötelezettség alól, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, mely tájékoztatásban világosan és közérthetően ismereti az adatvédelmi incidens jellegét.

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy adatvédelmi jogainak megsértése esetén a NAIH-hoz fordulhat panasszal, illetve keresetlevél útján bírósághoz fordulhat. Az eljárást az Érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult megindítani.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz köteles azt megtéríteni, amennyiben pedig ezen magatartásával az érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Hírlevél

Feliratkozom a Juliet Victor borászat hírlevelére, hogy első kézből értesüljek a borászat friss híreiről, exkluzív promócióiról és eseményeiről. Hozzájárulok, hogy a Juliet Victor az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint reklámokat küldjön nekem. Személyes adataim megadásával kijelentem, hogy hozzájárulok személyes adataim Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.